Infolinia

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszym programie zadzwoń:

  • telefon: +48 71 707 21 99, pn-pt: 9:00-17:00;
    sob: 10:00-15:00
  • e-mail: info@fit2be.pl

Jeżeli szukasz motywacji skontaktuj się z Liderem GACA SYSTEM.

Jeżeli masz pytania dotyczące swojego procesu redukcji wagi, skontaktuj się z terapeutą GACA SYSTEM.

Niestety w dniu dzisiejszym nie dyżuruje terapeuta GACA SYSTEM. Harmonogram dyżurów terapeutów możesz sprawdzić poniżej.

Pomoc techniczna

Jeżeli masz pytania dotyczące płatności za pakiet lub napotkałeś problemy techniczne:

  • telefon: +48 71 707 21 49, pon-pt:8–22, sob: 8-16
  • e-mail: pomoc@fit2be.pl

Sklep Gaca System online

Jeżeli masz pytania dotyczące zamówienia lub płatności za zakupy w sklepie:

TWOJE ZAKUPY

Produkty: 0

Kwota: 0,00 zł

Zamów Szczegóły

Regulamin

Fit Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu prowadzi sklep internetowy pod adresem http://www.fit2be.pl/ i ponosi wyłączną? odpowiedzialność´ za treści umieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego, a dotycza?ce suplementów diety doste?pnych w ofercie sklepu internetowego, nie moga? zasta?pic´ konsultacji lekarskiej, ani służyc´ samodzielnemu leczeniu oraz stawianiu diagnoz. "

Regulamin Sklepu Internetowego http://www.fit2be.pl/

I. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna posiadaja?ca pełna? zdolnos´c´ do czynnos´ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowia?zuja?ce przepisy prawa takz˙e osoba fizyczna posiadaja?ca ograniczona? zdolnos´c´ do czynnos´ci prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaja?ca osobowos´ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnos´c´ prawna?, która na zasadach okres´lonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzec´ Umowe? sprzedaz˙y.

2. Konsument – Klient be?da?cy osoba? fizyczna?, dla której zawarcie Umowy sprzedaz˙y nie jest zwia?zane bezpos´rednio z jej działalnos´cia? gospodarcza? lub zawodowa?.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

4. Produkt – produkt, który Klient moz˙e zamówic´ za pos´rednictwem Sklepu Internetowego na zasadach okres´lonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

6. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawce? pod adresem http://www.fit2be.pl/

7. Sprzedawca - Fit Online spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744506, NIP 8971858528 REGON 381062879 kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, nr tel. (22) 349 22 88, e–mail: sklep@fit2be.pl.

8. Umowa sprzedaz˙y – umowa sprzedaz˙y Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiedzy Klientem a Sprzedawca za pos´rednictwem Sklepu Internetowego.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

10. Zamówienie – os´wiadczenie woli Klienta okres´laja?ce jednoznacznie rodzaj i liczbe? Produktów, zmierzaja?ce bezpos´rednio do zawarcia Umowy sprzedaz˙y Produktu ze Sprzedawca?.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin okres´la zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawce pod adresem http://www.fit2be.pl/.

2. Warunkiem złoz˙enia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie sie? z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowien´.

3. Sprzedawca przewiduje naste?puja?cy sposoby kontaktowania sie? z Klientem:

- E-mail: sklep@fit2be.pl;

- Telefon: (22) 349 22 88;

3. Klient jest obowia?zany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maja?c na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własnos´ci intelektualnej osób trzecich.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAZ˙Y

1. Zamówienia Produktów moz˙na składac´ przez cała? dobe?, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczen´ w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

2. W celu złoz˙enia Zamówienia Produktu Klient zobowia?zany jest:

- wejs´c´ na strone? internetowa? Sklepu Internetowego;

- dokonac´ wyboru Produktu poprzez kliknie?cie przycisku „Dodaj do koszyka”;

- wypełnic´ interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

- potwierdzic´ złoz˙enie Zamówienia Produktu poprzez kliknie?cie przycisku „Złóz˙ Zamówienie”.

3. Klient poprzez kliknie?cie przycisku „Złóz˙ Zamówienie” zobowia?zuje sie? do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokos´ci okres´lonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. W trakcie składania Zamówienia nalez˙y wskazac´ naste?puja?ce dane niezbe?dne do złoz˙enia Zamówienia: imie? i nazwisko lub nazwe? firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilos´c´ Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatnos´ci. Klient jest zobowia?zany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

5. Sprzedawca udoste?pnia Klientowi moz˙liwos´c´ złoz˙enia Zamówienia Produktu z rejestracja? konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie sie? na konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w tres´ci Zamówienia Produktu. Sprzedaja?cemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złoz˙enia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwos´ci lub niekompletnos´ci danych zawartych w tres´ci Zamówienia Produktu.

7. Do zawarcia Umowy sprzedaz˙y Produktu dochodzi z chwila? złoz˙enia Zamówienia Produktu przez Klienta.

8. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyraz˙ona jest w złotych polskich i zawiera stawke? nalez˙nego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

9. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wia?z˙a?ca z chwila? złoz˙enia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezalez˙nie od zmian cen Produktów, które moga? nasta?pic´ w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złoz˙eniu Zamówienia Produktu przez Klienta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty doste?pnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w kaz˙dym czasie. Powyz˙sze uprawnienie nie dotyczy złoz˙onych Zamówien´ Produktów.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- za pos´rednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawce?;

- za pos´rednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedziba? w Warszawie.

2. Dostawa Produktów odbywa sie? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Sprzedawca obowia?zany jest dostarczyc´ Klientowi Produkt bez wad.

4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokos´ci okres´lonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udoste?pnia Klientowi informacje? o wysokos´ci kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.

5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaz˙y dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie póz´niej niz˙ w terminie 14 dni roboczych licza?c od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaz˙y. W przypadku, gdy Klient wybrał opcje? zapłaty przelewem bankowym lub za pomoca? systemu płatnos´ci elektronicznych PayU, dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie póz´niej niz˙ w terminie 10 dni roboczych licza?c od dnia, w którym cena sprzedaz˙y Produktu powie?kszona o koszt dostawy Produktu wpłyne?ła na wskazany przez Sprzedawce? rachunek bankowy.

6. Sprzedawca moz˙e w ramach promocji odsta?pic´ od pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczaja?c stosowna? informacje? na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

V. PŁATNOS´CI 1. Płatnos´c´ za zamówiony Produkt moz˙e zostac´ dokonana:

- za pobraniem przy odbiorze Produktu,

- przelewem bankowym,

- za pomoca? systemu płatnos´ci elektronicznych PayU, w ramach którego usługi s´wiadczy Spółka PayU Spółka Akcyjna z siedziba? w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznan´, wpisana do Rejestru Przedsie?biorców Krajowego Rejestru Sa?dowego prowadzonego przez Sa?d Rejonowy Poznan´ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa?dowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779 – 23 – 08 – 495, kapitał zakładowy w wysokos´ci 4.000.000,00 zł opłacony w całos´ci. krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 873), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowe? sprzedaz˙y, moz˙e od niej odsta?pic´ bez podania przyczyny, składaja?c stosowne os´wiadczenie na pis´mie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyz˙ej, wystarczy wysłanie os´wiadczenia o odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odsta?pienia od Umowy sprzedaz˙y, Umowa sprzedaz˙y jest uwaz˙ana za niezawarta?.

3. Wzór os´wiadczenia o odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y stanowi Zała?cznik nr 1 do Regulaminu.

4. Konsument zobowia?zany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie póz´niej niz˙ w terminie 14 dni od dnia złoz˙enia os´wiadczenia o odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y, na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument ponosi bezpos´rednie koszty zwrotu Produktu.

6. Jez˙eli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niz˙ najtan´szy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce?, Sprzedawca nie jest zobowia?zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialnos´c´ za zmniejszenie wartos´ci Produktu be?da?ce wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczaja?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca zobowia?zany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatnos´ci, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyja?tkiem dodatkowych kosztów wynikaja?cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niz˙ najtan´szy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce?), niezwłocznie, nie póz´niej niz˙ w terminie 14 dni od dnia otrzymania os´wiadczenia o odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyz˙ej wskazanych płatnos´ci przy uz˙yciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uz˙ył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wia?z˙e sie? dla niego z z˙adnymi kosztami. W przypadku płatnos´ci dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnos´ci otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatnos´ci dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnos´ci otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

9. Sprzedawca moz˙e wstrzymac´ sie? ze zwrotem płatnos´ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zalez˙nos´ci od tego, które zdarzenie nasta?pi wczes´niej.

10. Prawo odsta?pienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o s´wiadczenie usług, jez˙eli przedsie?biorca wykonał w pełni usługe? za wyraz´na? zgoda? konsumenta, który został poinformowany przed rozpocze?ciem s´wiadczenia, z˙e po spełnieniu s´wiadczenia przez przedsie?biorce? utraci prawo odsta?pienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zalez˙y od wahań´ na rynku finansowym, nad którymi przedsie?biorca nie sprawuje kontroli, i które moga? wysta?pic´ przed upływem terminu do odsta?pienia od umowy;

- w której przedmiotem s´wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub słuz˙a?ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem s´wiadczenia jest rzecz ulegaja?ca szybkiemu zepsuciu lub maja?ca krótki termin przydatnos´ci do uz˙ycia;

- w której przedmiotem s´wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecze?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie moz˙na zwrócic´ ze wzgle?du na ochrone? zdrowia lub ze wzgle?dów higienicznych, jez˙eli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem s´wiadczenia sa? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgle?du na swój charakter, zostaja? nierozła?cznie poła?czone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem s´wiadczenia sa? napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaz˙y, a których dostarczenie moz˙e nasta?pic´ dopiero po upływie 30 dni i których wartos´c´ zalez˙y od wahan´ na rynku, nad którymi przedsie?biorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraz´nie z˙a?dał, aby przedsie?biorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jez˙eli przedsie?biorca s´wiadczy dodatkowo inne usługi niz˙ te, których wykonania konsument z˙a?dał, lub dostarcza rzeczy inne niz˙ cze?s´ci zamienne niezbe?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odsta?pienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem s´wiadczenia sa? nagrania dz´wie?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecze?towanym opakowaniu, jez˙eli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyja?tkiem umowy o prenumerate?;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- s´wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niz˙ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwia?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jez˙eli w umowie oznaczono dzien´ lub okres s´wiadczenia usługi;

- dostarczanie tres´ci cyfrowych, które nie sa? zapisane na nos´niku materialnym, jez˙eli spełnianie s´wiadczenia rozpocze?ło sie? za wyraz´na? zgoda? konsumenta przed upływem terminu do odsta?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsie?biorce? o utracie prawa odsta?pienia od umowy.

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jez˙eli Produkt ma wade? fizyczna? lub wade? prawna? (re?kojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu re?kojmi, jez˙eli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

3. Jez˙eli Produkt ma wade?, Konsument moz˙e złoz˙yc´ os´wiadczenie o obniz˙eniu ceny albo odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y, chyba z˙e Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodnos´ci dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wade? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jez˙eli Produkt był juz˙ wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawce? albo Sprzedawca nie uczynił zados´c´ obowia?zkowi wymiany Produktu na wolna? od wad lub usunie?cia wady. Konsument moz˙e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawce? usunie?cia wady z˙a?dac´ wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z˙a?dac´ usunie?cia wady, chyba z˙e doprowadzenie Produktu do zgodnos´ci z Umowa? sprzedaz˙y w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemoz˙liwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawce?. Przy ocenie nadmiernos´ci kosztów uwzgle?dnia sie? wartos´c´ Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a takz˙e bierze sie? pod uwage? niedogodnos´ci, na jakie naraz˙ałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. Konsument moz˙e wykonac´ uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyz˙ej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie moz˙e zakon´czyc´ sie? przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

5. W przypadku wad prawnych Produktu, Konsument ma prawo z˙a?dac´ od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złoz˙yc´ os´wiadczenie o odsta?pieniu od Umowy sprzedaz˙y lub z˙a?dac´ obniz˙enia ceny Produktu z powodu wady Produktu.

6. Konsument moz˙e wykonac´ uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyz˙ej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Konsument dowiedział sie? o istnieniu wady, a jez˙eli Konsument dowiedział sie? o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba? trzecia? stało sie? prawomocne, przy czym bieg tego terminu nie moz˙e zakon´czyc´ sie? przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

7. Reklamacje z tytułu re?kojmi Sprzedawcy za wady Produktu nalez˙y składac´ na pis´mie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

8. Sprzedawca ustosunkuje sie? do reklamacji niezwłocznie, nie póz´niej niz˙ w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedz´ Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

VIII. POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN´ ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument ma prawo skorzystac´ z pozasa?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen´. W szczególnos´ci, Konsument ma prawo:

1. wysta?pic´ do stałego polubownego sa?du konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnie?cie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaz˙y Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sa?dów konsumenckich okres´la Rozporza?dzenie Ministra Sprawiedliwos´ci z dnia 25 wrzes´nia 2001 r. w sprawie okres´lenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sa?dów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

2. wysta?pic´ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszcze?cie poste?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakon´czenia sporu mie?dzy Konsumentem a Sprzedawca?. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej doste?pne sa? na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

3. wysta?pic´ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadan´ statutowych nalez˙y ochrona konsumentów (mie?dzy innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnie?cia sporu ze Sprzedawca?.

4. Szczegółowe informacje dotycza?ce moz˙liwos´ci skorzystania przez Konsumenta z pozasa?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen´ oraz zasady doste?pu do tych procedur doste?pne sa? w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadan´ statutowych nalez˙y ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod naste?puja?cymi adresami stron internetowych Urze?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

IX. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym fit2be.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym fit2be.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego fit2be.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym fit2be.pl), przetwarzane są przez Fit Online Sp z o.o. z adresem siedziby: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym fit2be.pl

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Dane osobowe Klienta podlegaja? ochronie zgodnie z Polityka? Prywatnos´ci Sklepu Internetowego doste?pna? na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

X. POSTANOWIENIA KON´COWE

1. O kaz˙dej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczaja?c stosowna? informacje? na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejs´cia w z˙ycie zmian Regulaminu.

2. Do Zamówien´ złoz˙onych przed dniem wejs´cia w z˙ycie zmian Regulaminu stosuje sie? postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowia?zuja?cym w dniu złoz˙enia Zamówienia.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udoste?pnienie Konsumentowi tres´ci zawartej Umowy sprzedaz˙y naste?puje poprzez udoste?pnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz doła?czenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawieraja?cego specyfikacje? zamówienia Produktu

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja? przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomie?dzy Sprzedawca? a Konsumentem zostana? poddane włas´ciwym sa?dom powszechnym. Spory powstałe pomie?dzy Sprzedawca? a Klientem zostana? poddane sa?dowi włas´ciwemu ze wzgle?du na miejsce siedziby Sprzedawcy.

Zała?cznik nr 1. Pobierz

Zała?cznik nr 2. Pobierz

">

Czekaj...