Regulamin

Fit Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu prowadzi sklep internetowy pod adresem http://www.fit2be.pl/ i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego, dotyczące suplementów diety lub Porad dostępnych w ofercie sklepu internetowego, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej, ani służyć samodzielnemu leczeniu oraz stawianiu diagnoz. Sprzedawca nie odpowiada za skutki Porad i nie gwarantujecie poprawy stanu zdrowia.

Regulamin Sklepu Internetowego http://www.fit2be.pl/

I. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu lub świadczenia Porady.

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub świadczenia Porady nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

4. Produkt - produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Porada - KONSULTACJA udzielona przez Specjalistę za pośrednictwem rozmowy telefonicznej po uprzednim wykupieniu usługi w sklepie internetowym Portalu FIT2BE i umówieniu się przez Zamawiającego pod numerem telefonu wskazanym w mailu przesłanym do Klienta, po zaksięgowaniu płatności za konsultację .

6. Specjalista - osoba posiadająca kwalifikacje z zakresu psychologii lub fizjoterapii oraz konsultant Fit2be.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.fit2be.pl/

9. Sprzedawca - Fit Online spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744506, NIP 8971858528 REGON 381062879 kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, nr tel. (22) 349 22 88, e–mail: sklep@fit2be.pl.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zdefiniowanego w Regulaminie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Umowa o świadczenie Konsultacji - umowa o świadczenie Porady zdefiniowanej w Regulaminie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów lub Porady, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu lub świadczenia Porady.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.fit2be.pl/.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

3. Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem:

- E-mail: sklep@fit2be.pl;

- Telefon: +48 71 707 21 99;

4. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE PORADY

1. Zamówienia Produktów można składać przez całą dobę, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

2. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

- wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;

- dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

- wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

- potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.

3. Klient poprzez kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie” zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu z rejestracją konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie się na konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

7. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta.

8. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

9. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.

11. Postanowienia pkt. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zamówienia Porady, z tym że nie mają zastosowania postanowienia pkt 3, 4 oraz 8 w zakresie, w jakim dotyczą dostawy Produktu.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę;

- za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.

5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym cena sprzedaży Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

6. Sprzedawca może w ramach promocji odstąpić od pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

V. PŁATNOŚCI

Płatność za zamówiony Produkt może zostać dokonana:

1) za pobraniem przy odbiorze Produktu,

2) przelewem bankowym,

3) za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy Spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779 – 23 – 08 – 495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł opłacony w całości. krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 873), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

VI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PORAD

1. Specjaliści udzielający porad:

Psycholog

Fizjoterapeuta

Konsultant Fit2be

2. Konsultacja psychologiczna odbywająca się w ramach Porady skierowana jest do wszystkich, którzy doświadczają trudności w odchudzaniu i utrzymywaniu formy lub szukają szeroko pojętych przyczyn nadmiernej masy ciała, ale również do tych którzy:

borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem asertywności w zachowaniu,

cierpią z powodu nerwicy, lęków, chronicznego stresu,

przechodzą kryzys, trudny etap w życiu,

chcą poprawić swoje relacje z bliskimi osobami,

doświadczają depresji, osamotnienia,

są rodzicami i potrzebują wsparcia na różnych etapach rozwoju ich dzieci.

3. Konsultacja fizjoterapeutyczna odbywana w ramach Porady specjalistycznej skierowana jest do wszystkich, którzy:

potrzebują ustalenia ćwiczeń adekwatnych do sytuacji zdrowotnej,

nie wiedzą, jak dalej prowadzić leczenie lub go nie rozpoczęli,

chcieliby skonsultować wyniki badań,

chcieliby skonsultować jednoznacznie postawioną diagnozę,

potrzebują pokierowania w dalszym leczeniu schorzeń.

4. PORADA KONSULTANTA FIT2BE skierowana jest do osób które :

· są po wyprowadzeniu z diety  w Fit2be i chcą skonsultować swój sposób odżywiania się i formy aktywności.

· przerwały odchudzanie w Fit2be i  zastanawiają się nad powrotem

· chcą dowiedzieć się na czym polega  odchudzanie w Fit2be.

· - potrzebują wsparcia w podjęciu decyzji o rozpoczęciu odchudzania w Fit2be.

· odchudzają się w Fit2be  i  chcą odbyć  dodatkową konsultację z prowadzącym ich Konsultantem.

· - odchudzają się w Fit2be  i  chcą odbyć  dodatkową konsultację z innym niż prowadzący ich Konsultant.

5. Czas trwania udzielania Porady z Psychologiem / Fizjoterapeutą to maksymalnie 50 minut., natomiast z Konsultantem Fit2be maksymalnie 40 min. Po tym czasie Specjalista może rozłączyć się. Usługa Porady jest wówczas uważana za wykonaną.

6. Podczas Konsultacji z Konsultantem Fit2be odbywanej w ramach Porady specjalistycznej nie ma możliwości otrzymania indywidualnie dobranej diety.

6. Cena Porady Psychologa/Fizjoterapeuty, wynosi 89 zł . Cena Porady Konsultanta Fit2be wynosi 49 zł brutto za 20 min i 79 zł / 40 min. Porada jest udzielana po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta i umówieniu terminu Porady w godzinach pracy Specjalisty. Aktualny grafik pracy Specjalistów dostępny jest na pod numerem telefonu infolinii +48 71 707 21 99 .

7. Przy zakupie Porady w Sklepie Internetowym obowiązują wyłącznie formy płatności określone w dziale V pkt 2 i 3 Regulaminu, co oznacza, że nie ma możliwości skorzystania z formy płatności za pobraniem. Dotyczy to również zakupów łączących Poradę z innymi Produktami dostępnymi w sklepie

8. W ramach Porady zakupionej w Sklepie Internetowym Klient może wysłać do Specjalisty opis swojego problemu lub zdjęcie (plik) obrazujący problem zdrowotny nie później niż 24 godziny przed konsultacją na adres podany w mailu zwrotnym otrzymanym po zaksięgowaniu płatności za Poradę. Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku to 50 MB.

9. Klient przesyłając dane dotyczące swojego stanu zdrowia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego otrzymanych od Klienta danych o stanie zdrowia.

10. Jeśli Klient nie może odbyć umówionej Porady, powinien ją odwołać wysyłając informację na adres info@fit2be.pl lub telefonicznie pod nr.tel.: +48 71 707 21 99 w godzinach działania infolinii 24 godziny przed umówionym terminem.

11. Porada nieodwołana przez Klienta, w terminie określonym w pkt 9 powyżej, będzie uznana za zrealizowaną.

12. W przypadku nieodbycia się Porady z powodu problemów technicznych, leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy lub nagłej nieobecności Specjalisty w umówionym terminie, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, a Porada zostanie przeniesiona na najbliższy możliwy termin po uzgodnieniu z Klientem. Połączenie zostaje zrealizowane przez Specjalistę w godzinie odpowiadającej zamówionej Porady. Porada odbywa się poprzez połączenie z numerem telefonu Klienta wskazanym podczas umawiania się. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Sprzedawca.. W przypadku nienawiązania połączenia po trzykrotnej próbie nawiązania połączenia Porada uważana jest za zrealizowaną.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodbycie Porady z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w tym w szczególności wynikających z problemów technicznych operatora sieci telefonicznych i internetowych. W takiej sytuacji z Klientem zostanie uzgodniony nowy termin Porady.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Klienta podczas porady.

15. Sprzedawca uprawniony jest przerwać Poradę, uznając ją za wykonaną, w przypadku użycia przez Klienta zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Specjalisty lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży l przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu lub ceny Usługi oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności, dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług (w tym w szczególności Usługi zdefiniowanej w Regulaminie), jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Do Umowy o świadczenie Porady stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1, 2, 3, 8 oraz 10, z tym że:

1) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Porady,

2) nie mają zastosowania postanowienia w zakresie, w jakim dotyczą dostawy Produktów,

3) odstąpienie od Umowy o świadczenie Porady jest niedopuszczalne po realizacji Porady.

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

5. W przypadku wad prawnych Produktu Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu.

6. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

1. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

IX. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym fit2be.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym fit2be.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego fit2be.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym fit2be.pl), przetwarzane są przez Fit Online Sp z o.o. z adresem siedziby: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów i świadczenia Porad zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym fit2be.pl

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.

4. Klient podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

2. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży lub świadczenia Porad następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w przypadku Umowy sprzedaży Produktu dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.Załącznik nr 1. Pobierz

Załącznik nr 2. Pobierz